Przy dokonywaniu analizy finansowej szczególną uwagę zwraca się na badanie bezwzględnych oraz względnych wskaźników oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Pomagają one ocenić organizację zarówno w ujęciu statycznym (poprzez porównanie z innymi przedsiębiorstwami) a także dynamicznym (w ujęciu czasowym).
Analiza finansowa to np. ocena wskaźnika aktywów stałych i obrotowych w ujęciu nominalnym i realnym. Co do zasady im więcej aktywów jest zasobem organizacji tym lepiej. W końcu ogromne przedsiębiorstwa upadają znacznie rzadziej, niż te mniejsze.
Istotne znaczenie ma także udział zobowiązań krótko- oraz długo- terminowych. Na ogół przyjmuje się, że lepiej aby zobowiązania były raczej długoterminowe ? sprzyja to kredytowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Z goła odmiennie ma się sytuacja z analizą należności. Lepiej mieć większy udział należności krótkoterminowych, gdyż w przeciwieństwie do tych długoterminowych, są one szybko ściągalne, a to z kolei zwiększa płynność przedsiębiorstwa.
W analizie stosuje się dziesiątki podobnych wskaźników.