Ekonomia jest nauką społeczną, której jednym z głównych celów jest analiza procesów gospodarczych. Od greckiego oikos (czyli dom) i nomos (czyli prawo) myśliciel i filozof Arystoteles zdefiniował ekonomię jako naukę o prawach gospodarstwa domowego. Ekonomia jaką znamy teraz ukształtowała się w XVIII wieku za sprawą Adama Smitha i Davida Ricarda.
Ekonomia zajmuje się badaniem gospodarczych aspektów działalności ludzkiej, analizuje je oraz poszukuje odpowiednich rozwiązań procesu gospodarowania.
Ekonomię jako naukę dzielimy na dwa działy: mikroekonomię i makroekonomię.
Mikroekonomia zajmuje się analizą działania pojedynczych konsumentów oraz przedsiębiorstw na gospodarkę kraju. Natomiast analiza makroekonomiczna to szczegółowe badanie indywidualnych decyzji, które dotyczą pojedynczych towarów.
Makroekonomia natomiast zajmuje się analizą i badaniem gospodarki jako całości. Wyjaśnia ona przebieg i drogę rozwoju gospodarki. Podstawowymi zagadnieniami makroekonomii są: produkcja dóbr i usług, bezrobocie i inflacja.