Makroekonomia to ekonomia zajmująca się wielkościami zbiorczymi, które dotyczą całej gospodarki. Prowadzi ona badania prawidłowości, które występują w gospodarce jako całości.
Ekonomia w tym obszarze interesuje się głównie zrozumieniem tego, jak powstaje dochód narodowy i jak jest dzielony. Znajdziemy tutaj też problemy bezrobocia, inflacji, bilansu płatniczego, inwestycji, polityki pieniężnej banku centralnego i polityki gospodarczej państwa.
Ekonomia w skali makro bada światową i narodową gospodarkę i relacje, które pojawiają się pomiędzy globalnym popytem i podażą, średnim poziomem cen, wielkością konsumpcji i inwestycji, poziomem zatrudnienia, dochodami i wydatkami państw.
Makroekonomia to ekonomia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zjawiskami gospodarczymi, co pozwala na przewidywanie tendencji rozwojowych całego systemu gospodarczego. Ekonomia ta tworzy podwaliny teoretyczne i formułuje wskazówki dla polityki państw w zakresie celów gospodarczych, na przykład stabilnego poziomy cen czy wzrostu gospodarczego.