Każde laboratorium wzorcujące zajmujące się testowaniem i kalibracją musi posiadać akredytację. Wśród usług świadczonych przez takie instytucje znaleźć można na przykład usługę wzorcowania przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych.
Każdy wykonana usługa poświadczona jest wydaniem świadectwa wzorcowania, które jest dokumentem potwierdzającym zgodność parametrów zadeklarowanych przez producenta z normą krajową, z określeniem niepewności pomiaru. Laboratorium wzorcujące testuje przyrządy pod kątem zgodności z parametrami określonymi przez producentów, które są wymienione, na przykład, w instrukcji obsługi. Jeśli dokument w specyfikacji technicznej nie jest wliczony w cenę, urządzenie nie może być badane w laboratorium.
Pomimo posiadania świadectwa kwalifikacyjnego osoba wykonująca pomiary wzorcowanym narzędziem powinna być absolutnie pewny, że jest ono w dobrym stanie technicznym. Pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny, co w niektórych przypadkach może mieć nieprzyjemne skutki.